Skit Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach

plenru

Informacje o Skicie

Historia skitu | Kalendarium dziejów

Skit Powstanie pustelni świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich nawiązuje do dziejów monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego w Puszczy Błudowskiej. W 1518 r. książę Iwan Michałowicz Wiśniowiecki, przeprawiając się tratwą przez rzekę Narew w drodze do Wilna, zobaczył światło przed ikoną św. Antoniego Pieczerskiego. Widząc w tym znak Boży, książę ufundował w pobliżu przeprawy przez rzekę Narew kaplicę. Wydarzenie to prawdopodobnie miało miejsce w pobliżu ujścia Olszanicy do Narwi, nieopodal grodziska nazywanego Kudok, porośniętego starymi dębami. Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego powstał na obszarze dawnej Puszczy Błudowskiej, która stykała się w pobliżu wsi Odrynki z Puszczą Narewską. 8 czerwca 1574 r., Fiodor Massalski, marszałek grodzieński, ufundował wo mieście mojem nazwanom u Narowu Nowoj Wole cerkow Wozniesienija Hospoda Boga i Spasa Naszego Isusa Chrysta, kotoruju jesmy nazwał i pobudował na monastyr inoczeskij mużeskij zakonu naszego Greczeskogo Starożytnogo, w kotorom aby ustawicznie służba Bożaja nie ustawała.

o. Gabriel Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego powstał na terenie granicznym pomiędzy należącą do Chodkiewiczów Puszczą Błudowską, a gruntami miasta Narew. Monaster powstał na gruntach w pobliżu obecnej wsi Odrynki. Do dziś nad rzeczką Olszanką, dopływem Narwi, spotykamy uroczyska nazywane Monasterem i Krynoczką. Monaster został założony przez mnichów z Ławry Supraskiej, gdzie kult św. Antoniego Pieczerskiego był szczególnie bliski ze względu na jego kontakty z Ławrą Kijowsko-Pieczerską. Monaster Wozniesieński został ufundowany na terenie, gdzie były możliwości prowadzenia życia zakonnego o charakterze pustelniczym. Monaster Wozniesieński jeszcze w 1786 roku oficjalnie wchodził w skład archimandrii wileńskiej i podlegał jurysdykcji przełożonych monasteru św. Ducha w Wilnie. Zgromadzenie zakonne w Puszczy Błudowskiej przestało funkcjonować przed rozwiązaniem innych podlaskich ośrodków zakonnych w 1824 roku decyzją Duchownego Konsystorza w Mińsku. Jego przynależność do archimandrii wileńskiej już w drugiej połowie XVII wieku miał charakter formalny. Faktycznie monaster przestał funkcjonować w pierwszej połowie XVIII wieku.

Lokalizację klasztoru można bez problemu ustalić i odnieść do uroczysk Żurawlik, Monastyr lub Krynoczka, znajdujących się w pobliżu wsi Odrynki. Tradycja życia monastycznego była jeszcze żywa w XIX wieku. Na terenie dawnego monasteru do 1916 r. żył mnich pustelnik Trofim Adamowicz Dubko. Obecnie, wzorem mnichów Ławry supraskiej z XVI wieku, tradycję życia monastycznego nad rzeką Narwią odbudowuje archimandryta Gabriel (Giba). Na obszarze, na którym książę Iwan Michałowicz Wiśniowiecki w 1518 r. spotkał cudowną ikonę Antoniego Pieczerskiego, jako ówczesny przełożony monasteru supraskiego, wybudował kaplicę, która stała się początkiem nowej pustelniczej wspólnoty zakonnej.

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Galeria zdjęć

Skit 1518
Książe Iwan Michaiłowicz Wiśniowiecki znajduje ikonę św. Antoniego Pieczerskiego i funduje kaplicę na grodzisku Kudok nad brzegiem rzeki Narwi.

1529
Dobra na prawym brzegu rzeki Narew nad rzeczką Olszanicą, Zabłoczanką, Hoźną i Zacisówką otrzymuje Aleksander Chodkiewicz, wojewoda nowogródzki.

1549
Tereny między rzeczkami Olszanką a Hoźną, do rzeki Narew otrzymuje syn Aleksandra Chodkiewicza, podkomorzy – Grzegorz Chodkiewicz.

1572
Katarzyna Wiśniowiecka, żona Grzegorza Chodkiewicza i jej syn Aleksander fundują dla mnichów supraskich skit w Puszczy Błudowskiej.

1574
Książe Fiodor Massalski, właściciel Narewki i Lewkowa Starego funduje w pobliżu wsi Odrynki prawosławny monaster p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego.

1578
Anna Chodkiewiczówna przekazuje Fiodorowi Massalskiemu część Puszczy Błudowskiej i Narewskiej.

1589
Patriarcha Konstantynopola Jeremiasz II powołuje na archimandrytę Monasteru Supraskiego kuzyna księcia Fiodora-Hilariona Massalskiego.

1603
Do Monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego nieopodal Odrynek przybywają wypędzeni przez unitów prawosławni mnisi z Supraśla.

Skit 1607
Po śmierci Hilariona Massalskiego monaster odryński zostaje podporządkowany monasterowi św. Ducha w Wilnie.

1609-1626
Heliasz Pustelnik ihumenem monasteru.

1657
Zniszczenie monasteru podczas działań wojennych.

I poł. XVIII w.
Misja jezuicka w Narwi prowadzi działalność przeciwko mnichom Monasteru Wniebowstąpienia.

1786
Monaster pozostaje w składzie archimandrii wileńskiej i podlega ihumenowi Monasteru św. Ducha w Wilnie.

1824
Rozwiązanie monasteru decyzją Duchownego Konsystorza w Mińsku.

1916
Na terenie dawnego monasteru żyje pustelnik Trofim Adamowicz Dubko.

lata trzydzieste XX w.
Eugeniusz Ramm, właściciel Hieronimowi prowadzi na terenie monasteru prace archeologiczne.

XX w.
Rozwój kultu św. Antoniego Pieczerskiego w Narwi i okolicach.

2005
Olga Pietruczuk-Zajkowska przekazuje zakupioną ziemię przy dawnym grodzisku Kudok pod prawosławną pustelnię.

2006
Archimandryta Monasteru Supraskiego Gabriel (Giba) organizuje pustelnię na miejscu objawienia ikony św. św. Antoniego Pieczerskiego.

Skit 2008
Wybudowanie na terenie pustelni kaplicy św. Antoniego oraz kaplicy ze źródłem wody.

2009
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa powołuje na miejscu pustelni Skit Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich.

15 września 2009
Pierwsza św. Liturgia na terenie skitu pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy.

2010
Wybudowanie drewnianej cerkwi św. św. Antoniego i Teodozjusza.

Galeria zdjęć

Liczba odwiedzin strony: 269177
© 2012-2019 skit.odrynki.pl